Saham Beredar Jumlah Lembar Saham
Saham Seri A 1.372.047.138
Saham Seri B 1.128.115.206